Home

Website, cookies en privacy

Privacybeleid voor Geldleningen

 1. Inleiding

  Dit document legt uit hoe Aymz persoonsgegevens verwerkt die worden verzameld, gebruikt, gedeeld of anderszins behandeld in relatie tot (particuliere) leningen die zijn verkregen en beheerd via het www.aymz.com platform (het "Platform").

  Dit Privacybeleid voor Geldleningen is niet van toepassing op het gebruik van de website. Zie ons Privacy- en Cookiebeleid van de Website voor informatie over hoe uw persoonsgegevens worden gebruikt wanneer u de website bezoekt.

  Aymz is toegewijd om persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 ("AVG"), met inbegrip van onder meer de beginselen van rechtmatigheid, transparantie, doelbinding, gegevensminimalisatie, juistheid, opslagbeperking en vertrouwelijkheid.

 2. De Betrokken Partijen

  Er zijn meerdere partijen betrokken bij de verwerking van persoonsgegevens in verband met geldleningen. De partijen en hun respectieve rollen worden als volgt beschreven:

  1. Aymz B.V. is de enige exploitant van het Platform. Aymz is de beheerder van iedere geldlening die via het Platform wordt verstrekt. Dit betekent dat Aymz optreedt als intermediair tussen de gebruikers van het Platform voor administratie- en communicatiedoeleinden. Aymz is een joint venture van ABN AMRO Bank N.V. en Bishopsfield Capital Partners Limited. Aymz wordt beschouwd als een verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens voor de doeleinden die worden beschreven in dit Privacybeleid voor Geldleningen.

  2. Aymz Stichting Payments treedt op als ontvanger, administrateur en beheerder van fondsen van derden voor leningen die via het Platform worden onderhandeld. Fondsen die worden betaald onder de leningen zullen worden verzameld en uitbetaald door Aymz Stichting Payments. Aymz Stichting Payments wordt beschouwd als een verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens voor de betalingsdoeleinden die in dit Privacybeleid voor Geldleningen worden beschreven.

  3. Aymz Stichting Security treedt op als de "Security Agent" voor de Kredietverstrekker en kan namens hen persoonsgegevens verwerken. Dit betekent dat zij bepaalde activa of zekerheidsrechten zal aanhouden als onderpand voor de leningen ten behoeve van en in opdracht van de Kredietverstrekkers.

  4. Kredietverstrekker(s) zijn institutionele beleggers en ABN AMRO Bank N.V. die door Aymz B.V. tot het Platform worden toegelaten om toegang mogelijk te maken tot directe leenmogelijkheden, (onderhandse) leningen via het Platform te onderhandelen en betalingen via het Platform te verrichten. De Kredietverstrekker zal per lening verschillen. De identiteit van de Kredietverstrekker wordt beschreven in de betreffende leenovereenkomst. Bij het verwerken van persoonsgegevens verkregen van Aymz of gedeeld door Aymz via het Platform, zal de Kredietverstrekker optreden als een verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG.

  5. Kredietnemer(s) zijn middelgrote ondernemingen die door Aymz B.V. tot het Platform worden toegelaten om via het Platform op zoek te gaan naar nieuwe bronnen voor schuldfinanciering en (onderhandse) leningen te onderhandelen en betalingen via het Platform te ontvangen. De Kredietnemer zal per lening verschillen. De identiteit van de Kredietnemer wordt beschreven in de betreffende leenovereenkomst. Bij het verwerken van persoonsgegevens verkregen van Aymz of gedeeld door Aymz via het Platform, zal de Kredietnemer optreden als een verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG.

  6. Derden zijn partijen die zekerheid stellen ten behoeve van de Kredietnemer, zoals een huurder van de Kredietnemer.

 3. Hoe Aymz Persoonsgegevens Verwerkt

  Aymz verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van (i) bestuurders, (ii) aandeelhouders, (iii) vertegenwoordigers, en (iv) werknemers van Kredietgevers en Kredietnemers (en Derden, indien van toepassing) voor zover relevant om haar diensten als volgt aan te bieden.

  Verwerkingsdoeleinde

  Persoonsgegevens die worden verwerkt

  Juridische grondslag onder de AVG

  Betrokken Aymz entiteit

  KYC-naleving

  Voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

  Contactinformatie

  Kopie van ID

  Bewijs van adres

  Belastingaangiften

  Naleving van een wettelijke verplichting

  Aymz B.V. als verwerkingsverantwoordelijke

  Beheer van leningen

  Financieel rendement

  Gerechtvaardigd belang

  Aymz B.V. als verwerkingsverantwoordelijke

  Betalingen verrichten en innen

  Bankgegevens

  Uitvoering van de overeenkomst

  Gerechtvaardigd belang

  Aymz B.V. als verwerkingsverantwoordelijke

  Aymz Stichting Payments als verwerkingsverantwoordelijke

  Communicatie met personen, waaronder eventueel marketingcommunicatie

  Contactinformatie

  Inhoud van het verzoek, de klacht of de opmerking

  Uitvoering van de overeenkomst

  Gerechtvaardigd belang (voor marketingcommunicatie)

  Aymz B.V. als verwerkingsverantwoordelijke

  Verpanding van derde vorderingen tot zekerheid van de Kredietnemer

  Informatie over vorderingen op particulieren

  Informatie over huurders en huurcontracten

  Gerechtvaardigd belang

  Aymz B.V. als verwerkingsverantwoordelijke


  Aymz kan bovengenoemde persoonsgegevens delen met de onder paragraaf 2. genoemde partijen 1-5 voor zover dit nodig is voor de hierboven genoemde doeleinden, waaronder met (potentiële) Kredietverstrekkers en Kredietnemers.

  Daarnaast kan Aymz, waar wettelijk toegestaan, bovengenoemde persoonsgegevens delen met:

  • Rechtshandhavingsinstanties, overheidsinstanties andere bevoegde instanties en rechtbanken om te voldoen aan wettelijk bindende voorschriften;

  • Dienstverleners, onder andere voor fraudepreventie en onderzoek, om te helpen bij het beheren of uitvoeren van leningen, om IT diensten te leveren, om marketing communicatie te leveren en betalingsverwerkers (bijv. Mount Street Hibernia Servicing Limited);

  • Externe adviseurs, onder andere voor het inwinnen van juridisch en boekhoudkundig advies;

  • Toekomstige verkrijgers van leningen (of rechten en plichten met betrekking daartoe), of toekomstige kopers van het Aymz bedrijf indien persoonsgegevens worden doorgegeven als onderdeel van een overdracht zal de persoon wiens persoonsgegevens het betreft, vooraf worden geïnformeerd.

 4. Bewaren van Gegevens

  Aymz bewaart alleen persoonlijke gegevens in een identificeerbare vorm zo lang als nodig is ten behoeve van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld. In het algemeen betekent dit dat persoonsgegevens worden bewaard totdat de leenovereenkomst is beëindigd en Aymz de persoonsgegevens niet langer nodig heeft om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, om te voldoen aan haar legitieme zakelijke belangen (bijv. om fraude te voorkomen en te onderzoeken) of om onze wettelijke rechten en claims vast te stellen, uit te oefenen en te verdedigen of om andere legitieme zakelijke redenen.

 5. International Doorgifte van Gegevens

  Indien persoonsgegevens worden doorgegeven aan een ontvanger buiten de Europese Economische Ruimte, zal dit gebeuren in overeenstemming met de regels die zijn vastgelegd in de AVG. Indien nodig, zal Aymz waarborgen aangaan die ervoor zorgen dat het geboden beschermingsniveau in feite overeenkomend is met het beschermingsniveau dat onder de AVG wordt geboden.

 6. Individuele Rechten

  Individuen worden gevraagd om Aymz te helpen ervoor te zorgen dat alle persoonlijke gegevens die door Aymz worden verwerkt onder dit Privacybeleid voor Geldleningen, relevant, accuraat en correct zijn.

  Individuen wiens persoonsgegevens door Aymz worden verwerkt onder dit Privacybeleid voor Geldleningen kunnen contact opnemen met Aymz om alle rechten af te dwingen die hen zijn toegekend onder de AVG, inclusief het recht op toegang, wijziging of wissen van hun persoonsgegevens, het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigd belang (inclusief voor marketingdoeleinden) of toestemming in te trekken indien toestemming wordt gebruikt als de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens. Individuen hebben ook het recht om een klacht in te dienen bij lokale toezichthoudende autoriteiten.

 7. Contactgegevens

  Als u vragen hebt over uw persoonsgegevens, of als u uw rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via privacyoffice@aymz.com.


Laatst bijgewerkt: juni 2021